Het Tijdschrift voor Verkondiging geeft bijbeluitleg en voor elke zon- en feestdag een preek. De behandelde schriftlezingen zijn die volgens het Romeins Lectionarium, dat nauw verwant is aan de huidige protestantse leeswijze. De lezingen krijgen een grondige, gedegen exegese door bijbelwetenschappers van naam. Aansluitend volgt telkens een preekvoorbeeld, geschreven door priesters, predikanten en geestelijk verzorgers, die in hun overweging of meditatie de link met de gelovige praktijk leggen. De auteurs echter stammen uit de brede oecumene.

In dit onderdeel verschijnen voor de komende maanden steeds preekvoorbeelden, met een uitgebreide inleiding. In 'archief' zijn de volledige edities vanaf 2009 te downloaden.

 

Redactionale

            Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd
            dat alles wat in de Thora van Mozes, bij de Profeten
            en in de Psalmen over mij geschreven staat
            in vervulling moest gaan.
            Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk
            voor het begrijpen van de Schriften.
            Hij zei tegen hen:
            ‘Er staat geschreven
            dat de messias zal lijden en sterven,
            maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,
            en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden
            om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven.
            Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen,
            te beginnen in Jeruzalem.
            (Lucas 24,44-48; vgl. 24,25-27; 16,29-31).

 

                        De Heer is onze reisgenoot,
                        Hij die ons zijn gezelschap bood
                        en sprekend over kruis en graf
                        geduldig tekst en uitleg gaf.        

                                    Zo valt een lange weg ons licht,
                                    de schrift opent een vergezicht
                                    en brengt verdwaalden dicht bij huis,
                                    verloren zonen komen thuis.

                                               De avond daalt, blijf bij ons Heer!
                                               Hij zet zich aan de tafel neer
                                               en breekt het brood en schenkt de wijn,
                                               die gast, het moet de gastheer zijn!

                                               (Jaap Zijlstra, Van harte brengen wij U lof; Liedboek 646)


            Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.
            Altijd zijt Gij met ons op weg,
            en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons
            wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel,
            waar wij uw liefde vieren met brood en beker wijn.
            Zoals eens op weg naar Emmaüs
            ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
            en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
            (Eucharistisch gebed XII B). 

 

Geachte lezers en lezeressen van
TIJDSCHRIFT VOOR VERKONDIGING – digitaal,

 

Aan het begin van de nieuwe jaargang, de eenennegentigste, wens ik u, namens de redactie, een zalig en gezegend 2019 toe.
            Tijdschrift voor Verkondiging is nu vier jaar digitaal en is door iedereen – gratis – te downloaden of uit te printen. Van deze service wordt tot onze vreugde zeer veel gebruik gemaakt.
            De besturen van de Nederlandse en de Vlaamse Minderbroeders Franciscanen maken dit mogelijk en hopen met dit project nog lange tijd onze diensten te kunnen blijven aanbieden voor een eigentijdse verkondiging en daarmee een eigen franciscaanse bijdrage te leveren aan de kerk in met name Nederland en Vlaanderen.                                   

Elke maand wordt de website bij de tijd gebracht, zodat de bijdragen ruim één maand voor de desbetreffende zon- en feestdagen beschikbaar zijn. De website wordt ondersteund door een nieuwsbrief, met reminders van deze verversingen en eventueel ander nieuws. Wie graag deze nieuwsbrief ontvangt kan zijn/haar e-mailadres opgeven bij: aanmelden voor updates (de knop helemaal bovenaan).

Op de eerste zondag van de Advent (2 december 2018) is het huidige C-jaar liturgisch al begonnen. Aan de hand van Thora, Profeten en Geschriften laten wij ons vooral door de evangelist Lucas wegwijs maken (vgl. Hand. 8,30vv). Door te luisteren naar Mozes en de Profeten en het bidden van de Psalmen (Luc. 24,44) kunnen wij tot omkeer komen en ontdekken dat in Jezus van Nazaret, een rechtvaardige, een profeet krachtig in daad en woord, de messias, aan het licht komt.
            Moge zijn Geest ons inspireren bij het ontsluiten van de Schriften. Hopelijk breken wij het woord zo voor elkaar dat heden het Schriftwoord tot zegen van de hoorders opnieuw in vervulling gaat (Luc. 4,21).

De opzet van ons oecumenisch tijdschrift blijft dezelfde: exegetische inleidingen, preekvoorbeelden en bijzondere bijdragen voor zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar, en homiletische hulplijnen.
            De Themaboeken met inleidingen op de Tweede Schriftlezingen, die vanaf 2009 zijn verschenen, zijn via de boekhandel verkrijgbaar.

In dit Lucasjaar kunnen onderstaande boeken ook goede diensten bewijzen:


Bij het Oude Testament
R. Bos, Wij hebben gehoord dat God met u is. Zoetermeer 2004
A.J. Heschel, De Profeten, Vught 2013
Henk Janssen ofm, ‘Het lezen van de Heilige Schrift: een vreugdevol ambacht’, in: Benedictijns Tijdschrift 2016/4
W. Veen, Doe dit en je zal leven, Gorinchem 2018

Bij de Antwoordpsalmen
G. Bremer, Laat mij maar zingen. Psalmen na geschreven, Berne 2018
G. Swüste, Altijd hetzelfde lied. 150 psalmen bewerkt en toegelicht, Vught 2015

Bij de Tweede lezingen
H. Janssen & K. Touwen (red.), Paulus zelf. De zeven echte brieven. Exegese en Preken, Vught 20162
In naam van Paulus. Handelingen en de aan Paulus toegeschreven brieven. Exegese en Preken, Vught 2015
Steenrots en struikelblok. Petrus in de Evangelies, Handelingen en Brieven. Exegese en Preken, Vught 2017

Bij het Evangelie
H. Bedel (red.), Verbonden door het boek, Averbode 2011
J. Hulshof, Zondag aan de rivier. Stilstaan bij evangelieteksten, Baarn 2018
C. ter Linden, Bijbelse miniaturen, Amsterdam/Antwerpen 2018
J. Smit, Het verhaal van Lucas. Sleutelpassages uit zijn evangelie, Zoetermeer 2009
H. Welzen, Lucas, ’s-Hertogenbosch 2011
H. Welzen, Tasten naar het geheim. 62 oefeningen in Bijbelse spiritualiteit, Heeswijk 2016

Alle medewerk(st)ers dank ik bij voorbaat voor uw bijdragen. Suggesties ter verbetering van TvV zijn van harte welkom.

De redactie hoopt ook dit jaar weer met exegetische inleidingen, preekvoorbeelden, homiletische hulplijnen en bijzondere bijdragen aan u, pastores, predikanten en leden van liturgische werkgroepen, een vreugdevolle dienst te bewijzen bij de voorbereiding op en de verkondiging van Gods blijde boodschap (vgl. Tim. 3,14-17).
          De redactie hoopt dat steeds meer mensen van onze website gebruik maken. De exegetische inleidingen zijn immers ook zeer geschikt om te gebruiken in bijbelgroepen en in leerhuizen.
De redactie wenst u een vruchtbaar gebruik toe van ons digitaal tijdschrift en van onze themaboeken, in uw omgang met de Schrift en in uw dienst van de verkondiging van de Schrift tot zegen van mensen.


Vrede en alle goeds!

 

Henk Janssen ofm,
hoofdredacteur

Arnhem, JONAS, Sint Maarten 2018

webdesign: Artis